Regulamin sklepu internetowego

www. wloskielustra.pl

§1. Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Regulamin Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.wloskielustra.pl (zwany dalej: Sklep), prowadzonego przez Libra Szymon Śniegocki, prowadzącego działalność gospodarczą w Warszawie (00 – 891) przy ul. Chłodnej 11, NIP: 6222194019, REGON: 251623933 (zwaną dalej: Szymon Śniegocki lub Libra Szymon Śniegocki), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im zawierania przez internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny znajdujące się na stronie Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych, a także założenia swojego Konta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i na stronie www.wloskielustra.pl.
2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:a) adres pocztowy: al. Zjednoczenia 46 lok. U3, 01 – 801 Warszawa; b) numer telefonów: tel.: +48501298935 c) adres poczty elektronicznej: wloskielustra@gmail.com
3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.wloskielustra.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, posiadanie adresu e-mail, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
5. Ceny widniejące na stronie internetowej ww.wloskielustra.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
7. Ceny podane przy każdym towarze obejmują koszty transportu.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie www.wloskielustra.pl , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
10.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
11.Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.wloskielustra.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
12.Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego www.wloskielustra.pl mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez podmiot prowadzący Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2. Transakcja

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.wloskielustra.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem: w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.
7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 3 Płatność

1. W sklepie www.wloskielustra.pl dostępne są następujące możliwość płatności:a) przelew na konto bankowe (tradycyjny) b) Płatność poprzez platformę Przelewy24
2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od zawarcia umowy
3. Za moment dokonania płatności przelewem uważa się moment wpływu środków na konto Libra Szymon Śniegocki.

§ 4 Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
2. Czas dostępności towarów jest oznaczony na stronach Sklepu www.wloskielustra.pl i może wynosić od 48 godzin do 60 dni roboczych od daty zawarcia Umowy (w przypadku, gdy lustra nie znajdują się w magazynie w Polsce i zaistnieje konieczność ich wyprodukowania i dostarczenia z Włoch). Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. Termin ten zostanie wskazany Kupującemu telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracowników Sklepu.
3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
4. Kupujący może również odebrać po uzgodnieniu terminu zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Libra Szymon Śniegocki. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego www.wloskielustra.pl i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
8. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny, zgodnie z uregulowaniami ustawy z 14 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę (skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe), które może zostać wysłane pocztą na adres: wloskielustra@gmail.com; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres wloskielustra@gmail.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.15. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

§ 6 Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres wloskielustra@gmail.com porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.wloskielustra.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.wloskielustra.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem al. Zjednoczenia 46 lok. U3, 01 – 801 Warszawa.